baner

About the project

eu-flag-erdf.jpg  logo_sk-at.jpg

 

Ciele a význam projektu DESTINATOUR 2013

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013 Bratislavský samosprávny kraj ako projektový partner spolu s rakúskym vedúcim partnerom Niederösterreich Werbung implementuje projekt pod prioritou Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť, oblasť 1.2.

Hlavným cieľom projektu je posilniť spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi prihraničnými turistickými destináciami Dolné Rakúsko a Bratislavský samosprávny kraj. Zároveň chce vďaka tomuto projektu vytvoriť inštitucionálnu sieť destinačného manažmentu na území BSK - a to prostredníctvom prenosu know-how rakúskeho partnera.
 
Úroveň cestovného ruchu je v oboch regiónoch veľmi odlišná, pretože v Dolnom Rakúsku existuje profesionálna organizácia cestovného ruchu už od roku 1995. Bratislavský samosprávny kraj chce taktiež vybudovať krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie destinačného manažmentu, ako aj podpora destinácie vnútri a mimo svojich hraníc. Vďaka takejto organizácii získajú rakúske destinačné organizácie doteraz chýbajúceho relevantného partnera na spoluprácu. K dispozícii bude niekoľko nástrojov a strategických prístupov pre obojstrannú výmenu know-how. Znalosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu poskytne formou rozvoja odborných schopností a informovanosti cieľových skupín a tiež zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov budúcej organizácie cestovného ruchu.
 
Cieľovými skupinami v rámci projektu sú ako odborní pracovníci a pracovníci budúcej organizácie cestovného ruchu, tak aj užívatelia, experti, podnikatelia v cestovnom ruchu, predstavitelia samosprávy, združenia, neziskové organizácie a obyvateľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Zástupcovia uvedených cieľových skupín budú do projektu zapojení prostredníctvom účasti na seminároch, workshopoch a podujatiach (študijné cesty).
 
Projekt zároveň vytvorí niekoľko dôležitých marketingových a komunikačných nástrojov – tlačové materiály, mobilná prezentácia, webová stránka, e-marketing. Jednotlivé naplánované aktivity sú rozvrhnuté na obdobie 2011 až 2013.
 
Vytvorené sieťové štruktúry si následne poskytnú vzájomnú podporu pri cezhraničnom propagovaní vlastného regiónu a vytvoria aj spoločné produkty - imidžová brožúra, mapa a podujatie. Všetky uvedené komponenty majú spoločného menovateľa - Genuss - „pôžitok v segmentoch gastronómia, víno a podujatia“. Slovenskí partneri projektu tak budú mať možnosť nahliadnuť do vnútorného systému práce a procesov rakúskeho partnera a získať skúsenosti tak povediac priamo z „kuchyne“ rakúskeho marketingu destinácie.

European Regional Development Fund
CBC SK-AT 2007–2013